Strona głowna
Pobierz:
hasło
kalendarz księżycowy
kalendarz słoneczny

Pobierz bezpłatnie wygaszacz, widet lub nawet oba. Miej je zawsze na swoim komputerze aby wiedzieć które astrologiczne zwierzę rządzi w danym roku, miesiącu, dniu i godzinie. Możesz wybrać opcję opartą na kalendarzu słonecznym lub księżycowym.

This is alternative content.

Efengshui.pl/org/ru warunki świadczenia usług
(14-01-2011)

1.       AKCEPTACJA WARUNKÓW

Wita Was Beryl Consulting. Beryl Consulting świadczy dla Państwa usługi Efengshui.org/pl/ru, (opisane poniżej) z zastrzeżeniem następujących Warunków Świadczenia Usług (WŚU), które w stosownym czasie mogą przez nas zostać uaktualnione bez powiadomienia. Najnowsza wersja dostępna jest pod adresem www.efengshui.pl Poprzez dostęp oraz korzystanie z usług Efengshui.org/pl/ru wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie warunków i postanowień niniejszych WŚU. Dodatkowo, podczas wykorzystania poszczególnych usług należących do lub świadczonych przez Beryl Consulting Państwo oraz Efengshui.org/pl/ru podlegać będziecie wszelkim opublikowanym wskazówkom oraz zasadom, które mają zastosowanie do takich usług oraz które mogą być wydawane i modyfikowane w stosownym czasie. Wszelkie takie wskazówki i zasady zostają niniejszym włączone poprzez odniesienie do przedmiotowych WŚU. Beryl Consulting może także oferować inne usługi, które podlegają postanowieniom innych Warunków Świadczenia Usług.

2.       OPIS USŁUG EFENGSHUI

Efengshui.org/pl/ru zapewnia użytkownikom dostęp do zbioru zasobów, łącznie z, ale bez ograniczeń, zasobów kalkulatorów, artykułów, spersonalizowanej treści oraz video, instruktarzy lub innych.  Przyjmują także Państwo do wiadomości oraz wyrażają zgodę na fakt, że Efengshui.org/pl/ru może obejmować reklamę, oraz że takie reklamy są niezbędne dla Beryl Consulting w celu świadczenia usług Efengshui.org/pl/ru.  Przyjmują także Państwo do wiadomości oraz wyrażają zgodę na fakt, że Efengshui.org/pl/ru może obejmować pewne oświadczenia Beryl Consulting takie jak oświadczenia dotyczące usług, informacje administracyjne oraz Efengshui.org/pl/ru Newsletter oraz, że te informacje uważane są za część członkostwa w Beryl Consulting lub Efengshui.org/pl/ru oraz, że nie będą Państwo uprawnieni do rezygnacji z ich otrzymywania. Jeżeli nie zostanie to wyraźnie inaczej postanowione wszelkie nowe cechy, które wspomagają lub poprawiają obecne usługi Efengshui.org/pl/ru, łącznie z wypuszczeniem nowych usług Efengshui.org/pl/ru, podlegają niniejszym WŚU.  Przyjmują Państwo do wiadomości, że usługi Efengshui.org/pl/ru świadczone są "JAK JEST" oraz że Efengshui.org/pl/ru nie ponosi żadnej odpowiedzialność za terminowość, usunięcie, niedostarczenie lub niezachowanie jakichkolwiek informacji użytkownika lub spersonalizowanych ustaleń.  Odpowiadają Państwo za uzyskanie dostępu do usług Efengshui.org/pl/ru oraz że dostęp taki może wiązać się z opłatami dla stron trzecich (takimi jak opłaty za obsługę towaru oraz różne podatki). Odpowiadają Państwo za pokrycie takich opłat, łącznie z opłatami związanymi z pokazem. Dodatkowo muszą Państwo zapewnić oraz odpowiadają Państwo za wszelki sprzęt wymagany w celu dostępu do usług Efengshui.org/pl/ru.

Przyjmują Państwo do wiadomości, że transmisja oraz techniczne przetwarzanie usług Efengshui.org/pl/ru, wraz z Państwa Treścią (jeżeli została przekazana,) może obejmować (a) transmisję poprzez różne sieci; oraz (b) zmiany w celu spełnienia wymogów oraz adaptacji do wymogów technicznych połączenia sieci lub urządzeń.

3.       ZOBOWIĄZANIA REJESTRACYJNE

W odniesieniu do korzystania z usług Efengshui.org/pl/ru oświadczają Państwo, że są osobą pełnoletnią, która może zawrzeć wiążącą umowę, oraz że nie mają żadnych zakazów uniemożliwiających otrzymanie usług Efengshui.org/pl/ru zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej lub innym stosownym prawem. Wyrażają Państwo również zgodę na: (a) dostarczenie prawdziwych, dokładnych, aktualnych oraz kompletnych informacji na swój temat, które wymagane są w formularzu rejestracyjnym Beryl Consulting ("Dane Rejestracyjne") oraz (b) utrzymania oraz niezwłocznej aktualizacji Danych Rejestracyjnych w celu ich prawdziwości, dokładności, aktualności i kompletności. Jeżeli dostarczą Państwo informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub Beryl Consulting posiada podstawy, by uważać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, Beryl Consulting ma prawo zawiesić lub unieważnić Państwa konto oraz odmówić możliwości z przyszłego skorzystania z usług Efengshui.org/pl/ru (lub ich części). Proszę pamiętać, że usługi Efengshui.org/pl/ru zaprojektowane są w taki sposób, by przypaść do gustu wielu osobom.

4.       KONTO CZŁONKA. HASŁO I BEZPIECZEŃSTWO

Otrzymają Państwo  założony dostęp do konta po ukończeniu rejestracji do usług Beryl Consulting. Do Państwa odpowiedzialności należy zachowanie poufności hasła oraz konta oraz są Państwo w pełni odpowiedzialni za działania, które pojawiają się na Państwa koncie lub pod Państwa hasłem. Wyrażają Państwo zgodę na (a) niezwłoczne powiadomienie Beryl Consulting o wszelkich nieupoważnionych użyciach Państwa hasła lub konta lub innych naruszeniach zasad bezpieczeństwa, oraz (b) zapewnienie, że wylogowują się Państwo z konta pod koniec każdej sesji. Beryl Consulting nie może oraz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody wynikłe z Państwa niezastosowania się do postanowień niniejszego punktu 4.

5.       ZACHOWANIE CZŁONKA

Przyjmują Państwo do wiadomości, że wszelkie informacje, dane, teksty, zdjęcia, grafika, wiadomości lub inne materiały ("Treść"), zarówno przesłane jak i przetransmitowane należą do wyłącznej odpowiedzialności osób, od których taka Treść pochodzi. Oznacza to, że to Państwo, a nie Beryl Consulting, ponoszą pełną odpowiedzialność za całą Treść jaka zostanie załadowana, wysłana, przekazana lub w inny sposób udostępniona poprzez Efengshui.org/pl/ru. Efengshui.org/pl/ru nie kontroluje przekazanej Treści i nie gwarantuje dokładności, spójności ani jakości takiej Treści. Przyjmują Państwo do wiadomości, że poprzez korzystanie z Efengshui.org/pl/ru mogą być Państwo narażeni na Treść, która jest obraźliwa, nieprzyzwoita lub niedopuszczalna w zależności od Państwa wrażliwości. W żadnym przypadku Efengshui.org/pl/ru nie ponosi odpowiedzialności za Treść, łącznie z, ale bez ograniczeń jakimikolwiek błędami lub brakami w Treści, ani za żadną stratę lub szkodę poniesioną w wyniku używania Treści udostępnionej poprzez usługę Efengshui.org/pl/ru.

Wyrażają Państwo zgodę na niewykorzystywanie Efengshui.org/pl/ru do

a.        załadowania, wysłania, transmisji lub udostępniania dowolnej Treści, która jest nieprawna, szkodliwa, groźna, obelżywa, napastliwa, dręcząca, zniesławiająca, wulgarna, obsceniczna, oszczercza, naruszająca prywatność, szerząca nienawiść na tle rasowym lub etnicznym lub w inny sposób niedopuszczalna;

b.       krzywdzenia osób nieletnich w dowolny sposób;

c.        ujawniania tożsamości dowolnej osoby lub jednostki, łącznie z, ale bez ograniczeń, pracownikiem Beryl Consulting, moderatorem forum, przewodnikiem lub gospodarzem, lub fałszywie przedstawiać Państwa związek z daną osobą lub jednostką;

d.       podrabiania nagłówków lub w inny sposób manipulowania znakami identyfikującymi w celu fałszywego przedstawiania pochodzenia dowolnej Treści przekazanych poprzez usługi Efengshui.org/pl/ru

e.       załadowania, wysłania, transmisji lub udostępniania dowolnej Treści, której nie mają Państwo prawa udostępnić zgodnie z prawem lub związkami umownymi opartymi na zaufaniu (takich jak informacje wewnętrzne, zastrzeżone oraz poufne uzyskane lub ujawnione w wyniku zatrudnienia lub zgodnie z umowami o nieujawnianiu informacji);

f.         załadowania, wysłania, transmisji lub udostępniania dowolnej Treści, która narusza prawa patentowe, znak handlowy, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własnościowe ("Prawa") dowolnej strony

g.        załadowania, wysłania, transmisji lub udostępniania dowolnego materiału, który zawiera wirusy oprogramowania lub inne kody komputerowe, pliki lub programy mające na celu zakłócenie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalność oprogramowania lub sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego;

h.       ingerowania lub zakłócania usług Beryl Consulting lub sieci powiązanych z usługami Efengshui.org/pl/ru, lub nieprzestrzegania wymogów, procedur, polityki lub przepisów sieci powiązanych z  Efengshui.org/pl/ru.

Przyjmują Państwo do wiadomości, że Beryl Consulting może ale nie musi przeglądać Treści, ale Bery Consulting  oraz jego projektanci mają prawo (ale nie obowiązek) wedle własnego uznania do wcześniejszej analizy, odmówienia, lub usunięcia dowolniej Treści, która jest dostępna poprzez usługi Efengshui.org/pl/ru.  Bez ograniczeń powyższych postanowień Beryl Consulting oraz jego projektanci mają prawo usunięcia dowolnej Treści, która narusza WŚU lub jest w inny sposób uważana za niedopuszczalną.  Wyrażają Państwo zgodę na fakt, że muszą Państwo oceniać oraz ponosić wszelkie ryzyko związane z użyciem dowolnej Treści, łącznie z poleganiem na dokładności, kompletności oraz użyteczności takiej Treści.  W tym zakresie, przyjmują Państwo do wiadomości, że nie mogą Państwo polegać wyłącznie na Treści stworzonej lub dostarczonej poprzez Efengshui.org/pl/ru.

Przyjmują Państwo do wiadomości oraz wyrażają zgodę, by Beryl Consulting miał dostęp do, zachowywał oraz ujawniał informacje o Państwa koncie, jeżeli będzie tego wymagało prawo lub  w dobrej wierze, że taki dostęp, zachowanie lub ujawnienie jest uzasadnienie wymagane, by:  (i) spełniać wymogi procesu prawnego; (ii) wprowadzić w życie WŚU; (iii) odpowiedzieć na roszczenia, że dowolna Treść narusza prawa osób trzecich; (iv) odpowiedzieć na Państwa prośby o usługi dla klientów; lub (v) chronić prawa, majątek lub bezpieczeństwo osobiste użytkowników Efengshui.org/pl/ru oraz społeczeństwa.

6.       TREŚĆ DOSTARCZONA LUB UDOSTĘPNIONA W CELU WŁĄCZENIA DO USŁUG Efengshui.org/pl/ru

Beryl Consulting nie jest właścicielem Treści, jaką Państwo dostarczają lub udostępniają w celu włączenia do usług Efengshui.org/pl/ru. Jednakże, w odniesieniu do Treści, jaką Państwo dostarczają lub udostępniają w celu włączenia do usług Efengshui.org/pl/ru, udzielają Państwo Beryl Consulting następujących obowiązujących na całym świecie, bezpłatnych i niewyłącznych licencji, wedle zastosowania:

a.        W odniesieniu do dostarczonej lub udostępnionej Treści w celu jej włączenia w publicznie dostępne usługi Efengshui.org/pl/ru, licencja do użytkowania, dystrybucji, reprodukcji, modyfikacji, adaptacji, publicznego odtwarzania i pokazywania takiej Treści na Efengshui.org/pl/ru wyłącznie w celu zapewnienia i promocji materiału, dla którego taka treść Efengshui.org/pl/ru została dostarczona lub udostępniona. Licencja ta obowiązuje wyłącznie w czasie, w którym zdecydują się Państwo na kontynuację załączenia takiej Treści w usługach Efengshui.org/pl/ru i kończy się w momencie usunięcie przez Państwa lub Beryl Consulting takiej Treści i usług Efengshui.org/pl/ru.

b.       W odniesieniu do zdjęć, grafiki, audio lub video dostarczonych lub udostępnionych w celu ich włączenia w publicznie dostępne usługi Efengshui.org/pl/ru, licencja do użytkowania, dystrybucji, reprodukcji, modyfikacji, adaptacji, publicznego odtwarzania i pokazywania takiej Treści na Efengshui.org/pl/ru wyłącznie w celu zapewnienia i promocji materiału, dla którego taka treść Efengshui.org/pl/ru została dostarczona lub udostępniona. Licencja ta obowiązuje wyłącznie w czasie, w którym zdecydują się Państwo na kontynuację załączenia takiej Treści w usługach Efengshui.org/pl/ru i kończy się w momencie usunięcie przez Państwa lub Beryl Consulting takiej Treści i usług Efengshui.org/pl/ru.

c.        W odniesieniu do Treści innej niż zdjęcia, grafika, audio lub video dostarczonej lub udostępnionej w celu jej włączenia w publicznie dostępne usługi Efengshui.org/pl/ru wieczysta, nieodwołalna i podlegająca sublicencjonowaniu do użytkowania, dystrybucji, reprodukcji, modyfikacji, adaptacji, publikacji, tłumaczenia, publicznego odtwarzania i pokazywania takiej Treści (w całości lub części) oraz do włączania takiej Treści do innych materiałów w dowolnym formacie lub na dowolnym nośniku znanym obecnie lub stworzonym w przyszłości.

"Publicznie dostępne" usługi Efengshui.org/pl/ru to takie obszary z sieci materiałów Beryl Consulting, które mają być wedle intencji Efengshui.org/pl/ru dostępne dla całego społeczeństwa.

7.       WKŁAD NA RZECZ Efengshui.org/pl/ru

Poprzez dostarczanie pomysłów, sugestii, dokumentów i/lub propozycji ("Wkład") do Beryl Consulting poprzez ich zasugerowanie lub odpowiedź, przyjmują Państwo do wiadomości oraz wyrażają zgodę, że: (a) Państwa Wkład nie zawiera żadnych informacji poufnych lub zastrzeżonych; (b) Beryl Consulting nie ma obowiązku zachowania poufności, wyraźnego lub domniemanego w odniesieniu do Wkładu; (c)  Beryl Consulting uprawniony jest do używania lub ujawniania (lub jeśli tak wybierze do nieużywania lub nieujawniania) takiego Wkładu w dowolnym celu i w dowolny sposób w dowolnych mediach na całym świecie; (d) Beryl Consulting może już mieć na uwadze lub być w trakcie tworzenia rzeczy podobnych do Wkładu; (e) Państwa Wkład automatycznie staje się własnością Beryl Consulting bez żadnych zobowiązań Beryl Consulting wobec Państwa; oraz (f) w żadnym przypadku nie są Państwo uprawnieni do rekompensaty ani zwrotu kosztów żadnego rodzaju od Beryl Consulting.

8.       ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wyrażają Państwo zgodę na zwolnienie Beryl Consulting oraz ich filii, podmiotów zależnych, członków zarządu, pośredników, pracowników, partnerów i licencjodawców z odpowiedzialności wobec roszczeń lub żądań, łącznie z uzasadnionymi opłatami prawników wykonanymi przez stronę trzecią z powodu lub wyniku Treści, którą Państwo dostarczyli, przesłali, przekazali, modyfikowali lub w inny sposób udostępnili poprzez usługi Efengshui.org/pl/ru, Państwa użytkowanie usług Efengshui.org/pl/ru, powiązanie z usługami Efengshui.org/pl/ru, naruszanie WŚU lub naruszenie przez Państwa jakichkolwiek praw drugiej strony.

9.       ZAKAZ PONOWNEGO UŻYCIA USŁUG Efengshui.org/pl/ru W CELACH KOMERCYJNYCH

Wyrażają Państwo zgodę na niereprodukowanie, niekopiowanie, nieduplikowanie, niesprzedawanie, niehandlowanie, nieodsprzedawanie lub niewykorzystywanie w celach komercyjnych dowolnej lub użyteczności lub dostępu do usług Efengshui.org/pl/ru (łącznie z Treścią, reklamami, Oprogramowaniem oraz Państwa ID Efengshui.org/pl/ru.

10.    MODYFIKACJE DLA BERYL CONSULTING

Beryl Consulting zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie, do modyfikacji lub przerwania, czasowo lub stale, usług Efengshui.org/pl/ru (lub ich dowolnej części) z lub bez zawiadomienia.  Wyrażają Państwo zgodę na fakt, że Beryl Consulting nie ponosi odpowiedzialności wobec Państwa ani żadnej strony trzeciej za wszelkie modyfikacje, zawieszenie lub przerwanie usług Efengshui.org/pl/ru (lub ich jakiejkolwiek części).

11.    LIKWIDACJA KONTA

Mogą Państwo zlikwidować swoje konto Efengshui.org/pl/ru, wszelkie powiązane dostępy do usług Efengshui.org/pl/ru poprzez dostarczenie prośby o likwidację do Beryl Consulting.

Wyrażają Państwo zgodę na fakt, że Beryl Consulting może, bez wcześniejszego zawiadomienia, ze skutkiem natychmiastowym zlikwidować, ograniczyć Państwa dostęp lub zawiesić Państwa konto Efengshui.org/pl/ru oraz dostęp do usług Efengshui.org/pl/ru. Przyczyny takiej likwidacji, ograniczenia dostępu lub zawieszenia obejmują, bez ograniczeń, (a) naruszenie postanowień WŚU lub innych stosownych umów lub wskazówek, (b) nakazy organu wymiaru sprawiedliwości lub innych agencji rządowych, (c) przerwanie lub znacząca modyfikacja usług Efengshui.org/pl/ru (lub jakiekolwiek ich części), (d) nieoczekiwane kwestie lub problemy techniczne lub bezpieczeństwa, (e) długotrwałe okresy braku aktywności, (f) zaangażowanie się przez Państwa w nieuczciwą lub nielegalną działalność, i/lub (g) brak zapłaty jakichkolwiek opłat należnych od Państwa w związku z usługami Efengshui.org/pl/ru. Dalej, wyrażają Państwo zgodę, że wszelkie likwidacje, ograniczenia dostępu lub zawieszenia z jakiejś przyczyny zostają dokonane wedle wyłącznego uznania Beryl Consulting oraz że Beryl Consulting nie ponosi odpowiedzialności wobec Państwa ani żadnej strony trzeciej za likwidację Państwa konta lub dostępu do usług Efengshui.org/pl/ru.

Likwidacja Państwa konta Efengshui.org/pl/ru obejmuje dowolne lub wszystkie poniższe czynności: (a) usunięcie dostępu do wszystkich lub części ofert w zakresie usług Efengshui.org/pl/ru, (b) usunięcie Państwa hasła oraz wszelkich powiązanych informacji, plików oraz treści związanej z lub znajdującej się na koncie (lub ich części), oraz (c) wyłączenie dalszego użytkowania całości lub części usług Efengshui.org/pl/ru.

12.    POSTĘPOWANIE Z REKLAMODAWCAMI

Państwa korespondencja lub służbowe postępowanie z reklamodawcami, lub uczestnictwo w promocjach ich dotyczących, odnalezionymi na lub poprzez usługi Efengshui.org/pl/ru, łącznie z płatnością oraz dostawą powiązanych towarów i usług, oraz innymi warunkami, postanowieniami, gwarancjami lub oświadczeniami związanymi z takimi działaniami, odbywają się wyłącznie pomiędzy Państwem a takim reklamodawcą. Wyrażają Państwo zgodę, że Efengshui.org/pl/ru nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody poniesione w wyniku takich działań lub w wyniku obecności takich reklamodawców w usługach Efengshui.org/pl/ru.

13.    PRAWA ZASTRZEŻONE Efengshui.org/pl/ru

Wyrażają Państwo zgodę na fakt, że usługi Efengshui.org/pl/ru oraz wszelkie wymagane oprogramowanie wykorzystywane w związku z usługami Efengshui.org/pl/ru ("Oprogramowanie") zawiera informacje zastrzeżone i poufne, chronione stosownymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej oraz innymi prawami. Dalej przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę, że Treść zawarta w reklamach lub informacjach prezentowanych Państwu poprzez usługi Efengshui.org/pl/ru lub reklamodawców jest chroniona prawem autorskim, znakiem handlowym, znakiem usługowym, patentem lub innymi prawami autorskimi.  Poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi prawem lub zgodnie z upoważnieniem Beryl Consulting lub stosownego licencjodawcy (jak reklamodawca), wyrażają Państwo zgodę na niemodyfikowanie, niewynajmowanie, niedzierżawienie, niesprzedawanie, niedystrybuowanie, nietransmitowanie, nieemitowanie, nieodtwarzanie publiczne ani nietworzenie pochodnych prac w oparciu o usługi Efengshui.org/pl/ru, Treść czy Oprogramowanie, w całości lub części.

Beryl Consulting udziela Państwu osobistego, niezbywalnego i niewyłącznego prawa i licencji do użytkowania kodu obiektowego w odniesieniu do jego Oprogramowania na jednym stanowisku komputerowym; pod warunkiem jednak, że nie będą Państwo (oraz nie pozwolą na to stronom trzecim) modyfikować, tworzyć prac pochodnych, wstecznie programować, wstecznie montować lub w inny sposób próbować odkryć kod źródłowy, sprzedawać, dokonywać cesji, sublicencjonować, udzielać zabezpieczenia lub w inny sposób przekazywać praw do Oprogramowania.  Wyrażają Państwo zgodę na niemodyfikowanie Oprogramowania w żaden sposób, ani nieużywanie zmodyfikowanej wersji Oprogramowania, łącznie z (bez ograniczeń) w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu do usług Efengshui.org/pl/ru.  Wyrażają Państwo zgodę na brak dostępu do usług Efengshui.org/pl/ru w sposób inny niż poprzez interfejs dostarczony przez Beryl Consulting w celu użytkowania podczas dostępu do usług Efengshui.org/pl/ru.

14.    ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI

WYRAŹNIE PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI I WYRAŻAJĄ ZGODĘ, ŻE:

a.        Korzystają Państwo z usług Efengshui.org/pl/ru oraz oprogramowania na własne ryzyko. Usługi i oprogramowanie dostarczane są "jak jest" i wedle dostępności. Beryl Consulting oraz jego filie, podmioty zależne, członkowie zarządu, pracownicy, pośrednicy, partnerzy i licencjodawcy jasno zrzekają się wszelkich gwarancji, bezpośrednich jak i domniemanych, łącznie z, ale bez ograniczeń, domniemanymi gwarancjami z tytułu własności, zbywalności, przydatności do danego celu oraz nienaruszania.

b.       Beryl Consulting oraz jego filie, podmioty zależne, członkowie zarządu, pracownicy, pośrednicy, partnerzy i licencjodawcy nie gwarantują, że (i) usługi Efengshui.org/pl/ru lub oprogramowanie spełni Państwa wymagania; (ii) usługi lub oprogramowanie Efengshui.org/pl/ru są nieprzerwane, punktualne, bezpieczne i bezbłędne; (iii) wyniki, jakie można osiągnąć z używania usług lub oprogramowania Beryl Consulting są dokładne i wiarygodne; (iv) jakość dowolnych produktów, usług, informacji lub materiałów nabytych lub uzyskanych przez Państwo poprzez usługi lub oprogramowanie Efengshui.org/pl/ru spełnią Państwa oczekiwania; oraz (v) wszelkie błędy w oprogramowaniu zostaną poprawione.

c.        Każdy materiał ściągnięty lub w inny sposób uzyskany poprzez użytkowanie usług lub oprogramowania Efengshui.org/pl/ru pobierany jest na Państwa własne ryzyko i wedle Państwa uznania i ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za oraz niniejszym zrzekają się Państwo wszelkich roszczeń oraz działań w odniesieniu do uszkodzenia systemu komputerowego, dostępu do Internetu, urządzenia do ściągania lub wyświetlania, lub utraty danych w wyniku ściągnięcia takiego materiału.

d.       Żadne porady ani wiadomości, w formie pisemnej lub ustnej, uzyskane od Beryl Consulting, lub poprzez, lub z usług lub oprogramowania Efengshui.org/pl/ru nie stanowią gwarancji, która nie została jasno określona w WŚU.

15.    OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Przyjmują Państwo jasno do wiadomości oraz wyrażają zgodę, że Beryl Consulting oraz jego filie, podmioty zależne, członkowie zarządu, pracownicy, pośrednicy, partnerzy i licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne domniemane, pośrednie, uboczne, specjalne, wynikowe szkody ani odszkodowanie z nawiązką, łącznie z, ale bez ograniczeń, szkodami lub utratą zysków, renomy firmy, danych lub innymi niematerialnymi stratami (nawet w przypadku, gdy Beryl Consulting został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód), wynikających z: (a) użycia lub niemożności użycia usług Efengshui.org/pl/ru; (b) kosztów zamówienia zastępczych towarów lub usług; (c) nieuprawnionego dostępu do lub zmiany Państwa transmisji lub danych; (d) oświadczeń lub zachowań strony trzeciej w zakresie usługi Efengshui.org/pl/ru; lub (e) innej sprawy związanej z usługą Efengshui.org/pl/ru.

16.    ZAWIADOMIENIA

Beryl Consulting może wysyłać do Państwa korespondencję, łącznie z korespondencją dotyczącą zmian niniejszych WŚU, łącznie z, ale bez ograniczeń, poprzez e-mail, pocztę tradycyjną, SMS, MMS, wiadomości tekstowe, informacje na stronie usług Efengshui/pl/org/ru lub w inny rozsądny sposób jeszcze nieznany lub stworzony w przyszłości.  Takie zawiadomienia nie mogą być odbierane, jeśli naruszą Państwo postanowienia niniejszych WŚU poprzez dostęp do usług Efengshui/pl/org/ru w sposób nieuprawniony.  Państwa zgoda na niniejsze warunki WŚU stanowi zgodę na fakt, że uważa się, że otrzymali Państwo wszelkie zawiadomienia w momencie dostępu do usług Efengshui/pl/org/ru w sposób uprawniony.

17.    INFORMACJA O ZNAKU HANDLOWYM

Wyrażają Państwo zgodę na fakt, że wszelkie znaki handlowe, nazwy handlowe, znaki usługowe Beryl Consulting oraz inne logo i cechy marki Efengshui/pl/org/ru oraz nazwy produktów i usług stanowią znaki handlowe oraz własność Beryl Consulting.  Bez uzyskania wcześniejszej zgody Beryl Consulting wyrażają Państwo zgodę na nieukazywanie oraz nieużywanie w żaden sposób logo lub nazwy Beryl Consulting.

18.    ZAWIADOMIENIE ORAZ PROCEDURA WYSTOSOWYWANIA ROSZCZEŃ W ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH LUB NARUSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Beryl Consulting szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i prosimy naszych użytkowników do takiego samego zachowania.  Beryl Consulting może, w odpowiednich okolicznościach i wedle własnego uznania, dezaktywować i/lub zlikwidować konta użytkowników, którzy ponownie dokują jakiegoś naruszenia.  Jeżeli uważają Państwo, że Wasza praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenia prawa autorskiego, lub Państwa prawa własności intelektualnej zostały naruszone, prosimy o dostarczenie do Beryl Consulting następujących informacji:

a.        podpis elektroniczny lub fizyczny osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;

b.       opis pracy objętej prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, która według Państwa została naruszona;

c.        opis, gdzie na stronie zlokalizowany jest materiał, który według Państwa został naruszony;

d.       Państwa adres, numer telefonu oraz adres e-mail;

e.       oświadczenie, że wierzą Państwo, że przedmiotowe wykorzystanie jest nieuprawnione przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo;

f.         Państwa oświadczenie, złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje w zawiadomieniu są dokładne oraz że są Państwo właścicielem prawa autorskiego lub prawa własności intelektualnej lub osobą upoważnioną do występowania w zakresie praw autorskich i praw własności intelektualnej w imieniu właściciela.

19.    INFORMACJE OGÓLNE

CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsze WŚU stanowią całość umowy pomiędzy Państwem a Beryl Consulting i regulują Państwa użycie usług Efengshui/pl/org/ru oraz zastępują wszelkie wcześniejsze wersje niniejszych WŚU pomiędzy Państwem a Beryl Consulting w zakresie usług Efengshui/pl/org/ru.  Mogą też Państwa obowiązywać dodatkowe warunki mające zastosowanie, gdy korzystają Państwo lub nabywają pewne inne usługi lub usługi jednostek zależnych.

STOSOWNE PRAWO I ARBITRAŻ. Państwo oraz Beryl Consulting wyrażają zgodę, że niniejsze WŚU oraz związek pomiędzy stronami podlega prawu polskiemu bez odnoszenia się do norm kolizyjnych oraz że wszelkie roszczenia, skargi i pozwy lub spory (niezależnie od tematu) wynikłe na tle niniejszych WŚU lub związku pomiędzy Państwem a Beryl Consulting będą rozstrzygane jedynie w sądach zlokalizowanych w Warszawie, Polska.  Państwo oraz Beryl Consulting wyrażają zgodę na poddanie się jurysdykcji sądów zlokalizowanych w Warszawie, Polska, oraz wyrażają zgodę na zrzeczenie się wszelkich zastrzeżeń wobec miejsca jurysdykcji obowiązującego strony oraz decyzji wydanych przez takie sądy.

ZRZECZNIE SIĘ ORAZ ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ. Nieskorzystanie przez Beryl Consulting z jakiegoś prawa lub postanowienia niniejszych WŚU nie stanowi zrzeczenia się do skorzystania z takiego prawa lub postanowienia w przyszłości.  Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych WŚU uznane zostanie przez kompetentną jurysdykcję za nieważne, strony ustalają, że sąd powinien spróbować nadać moc intencjom stron odzwierciedlonym w takim postanowieniu, natomiast pozostałe postanowienia WŚU pozostają w pełnej mocy.

BRAK PRAWA DO DZIEDZICZENIA UPRAWNIEŃ I ZAKAZ PRZEKAZYWANIA. Wyrażają Państwo zgodę, że konto Efengshui/pl/org/ru nie podlega przekazaniu, a wszelkie prawa do Państwa ID lub treści znajdujących się na koncie wygasają wraz z Państwa śmiercią.  Po otrzymaniu kopii aktu zgonu, Państwa konto może zostać zlikwidowane, a treść znajdująca się tam na zawsze usunięta.

PRZEDAWNIENIE. Wyrażają Państwo zgodę, że niezależnie od wszelkich przedawnień lub przeciwnych postanowień prawa, wszelkie roszczenia lub pozwy wynikłe na tle lub związane z usługami Efengshui/pl/org/ru lub WŚU muszą być złożone w ciągu jednego (1) roku po wystąpieniu takiego roszczenia lub pozwu lub zostaną na zawsze wykluczone.

Nagłówki w niniejszym dokumencie zostały zastosowane jedynie dla wygody i nie mają żadnego rezultatu prawnego czy umownego.

PODZIEL SIĘ
Umieść w swoim ulubionym serwisie